నెత్తురు కూడు

Published on 

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print
Share on email

 

Bikki Srinu

బువ్వ  తిందామని

మల్ల ముందు కూకుంటే

ఐదు బద్దలైన బిక్కి శీను

నంజుకోరా అన్నయ్యా అంటా

సల్లన్నం పక్కన

మోకరిచ్చి నిలబడ్డాడు

ఈ జన్మకి మామిడి పండ్లు

నెత్తురు కారతానే ఉంటాయేమో !!!!’

RELATED ARTICLES

Latest Updates